MEFS Facebook oldalMEFS Google+ oldalMEFS RSS csatorna

Egyetemi Egyesületi Támogatás 2016

Egyetemi Egyesületi Támogatás 2016
 

TÁMOGATÁSI FELHÍVÁS

 

 

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) – együttműködve a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) Diák- és főiskolai-egyetemi sportért felelős szakmai tagozatával – támogatási felhívást tesz közzé sportegyesületi tagjai 2016. évi alaptevékenységhez kapcsolódó kiadásainak (munkabér és közterhei, megbízási díjak, bírói díjak, bérleti díjak, nevezési díjak, csoportos utazási költségek, sportfelszerelések és sporteszközök, sportszervezési és versenyrendezési feladatok, sportesemény szervezésével összefüggő étkezés és frissítők) pályázat segítségével történő támogatására.

 

A támogatási felhívás a MOB és a MEFS stratégiai célkitűzéseihez, valamint az állami támogatási rendszer változásaihoz igazodva az egyetemi egyesületi támogatást a sportszakmai munkához, annak eredményességéhez köti. Az intézményi teljesítménymutatókon alapuló rendszer kialakítása 2012-től kezdődően több lépésben valósul meg, így hagyva időt és teret az egyesületek, valamint a befogadó egyetemek és főiskolák alkalmazkodására. Az idei évben a támogatási felhívás kiegészül a sportszakos képzést folytató intézményekhez kapcsolódó támogatással.

 

Az integrált sportiroda-rendszer bevezetését követően az egyesületi támogatás is a teljes körű intézményi sportrendszer (egyetemi egyesület, sportiroda, sportszakmai szervezeti egység, hallgatói sportszervezés) működését szolgálja. Ennek megfelelően lehetőség van arra, hogy MEFS tagszervezet egyetemi egyesülettel nem rendelkező intézmények maguk is jelentkezzenek és támogatásbna részesüljenek, nyerjenek el, és a támogatást közvetlenül a kiírásban felsorolt feladatokra fordítsák. A tagszervezet felsőoktatási intézmények rektorainak nyilatkozata esetén tehát nem az intézményi egyesület(ek), hanem az adott egyetem, főiskola pályázhat.

 

A támogatás teljesítménymutatói

 

(i) Az egyetemi sportegyesületek egyik fő tevékenysége az egyetem élsport és amatőr versenysport megszervezése, amely sportszakmai szempontból magas szintet jelent a hallgatók által sportolásra fordított idő és edzésintenzitás tekintetében is. A MEFS Hajós Alfréd Tervben megfogalmazott versenysport-célja, hogy elsődlegesen minél jobb eredményekkel, másrészt minél nagyobb létszámban vegyenek részt hallgatók a versenyeken. Jelen támogatás egynegyede (1/4) az egyesülettel szerződött intézmény hallgatóinak egyetemi versenysport eredményessége, a válogatott sportolók száma és a sikeres MEFOB szervezések száma alapján kerül elosztásra.

 

(ii) Az egyetemi sportegyesületek hagyományos feladata továbbá, hogy vezetőik, edzőik és sportszervezőik révén hatékony segítséget nyújtsanak a szabadidős sportolóknak, akár rendszeres mozgáshoz, akár amatőr sporteseményeken való részvételhez. A kiemelten fontos sportos életmód kialakításának támogatása edzések, sportszolgáltatások, sportnapok, sportversenyek megrendezésével valósulhat meg. A támogatás második egynegyede (1/4) a MEFS és a HÖOK által működtetett SportPont rendszerben az egyesülettel szerződött intézmény legutóbbi egy évben regisztrált hallgatói és összegyűjtött pontjaik alapján kerül felosztásra.

 

(iii) A teljesítmény alapú támogatási rendszer harmadik eleme kizárólagosan a sportszakos képzést folytató intézmények egyesületeit (vagy az intézmény döntése esetén közvetlenül az intézményt) érinti. A korábbi egyesületi támogatási rendszer eredeti céljainak megfelelően a teljes támogatás egynegyede (1/4) a sporttudományi képzési területen alap-, és mesterképzést folytató hallgatók arányában kerül elosztásra a pályázó szervezetek között. Ez a támogatási rész segítséget nyújt hallgatói sportszakmai gyakorlati helyek biztosításához a képző intézmény egyesülete, illetve az intézmény döntése esetén sportszakmai szervezeti egysége szervezésében.

 

(iv) A támogatás további célja, hogy az adott tanulmányi félévben segítséget nyújtson a sportiroda programban korábban támogatott, és a fenntartást vállaló intézményeknek. E tekintetben a támogatás egyetlen forrásként áthidaló segítséget jelent a TÁMOP és KMR támogatási programok, illetve az EFOP program közé eső időszakban, a 2015/16-os tanévhez. A hallgatói létszámok szerinti sávos támogatás a sportiroda-hálózat intézményi működtetésén, az elkezdett sportprogramok fenntartásán, illetve az intézményi mentor-programok folytatásán keresztül egyaránt szolgálja a rendszeres, mindennapos sportolás és a hazai élsportolók kettős életpályájának fejlesztését is.

 

Amennyiben egy intézményhez kapcsolódóan több egyesület is pályázik, akkor az intézmény hallgatóinak felsorolt mutatói alapján járó összegeket az egyesületek között a 2015. évi kiadásaik arányában kell megosztani.

 

A támogatás teljes keretösszege: 40 000 000 Ft.

 

A támogatás elosztása

 

A támogatási keretösszeg elosztása a szabályos pályázatot benyújtó egyesületekkel szerződött intézmények hallgatóinak eredményességi mutatóitól függően az alábbiak szerint történik:

 

I.       A keretösszeg egynegyedének (10 mFt) elosztása több elemből tevődik össze

 

a)      Az egynegyed 70%-ánál figyelembe vett versenyek súlyától és az elért helyezéstől függő pontszámok az alábbiak:

 

(pontok)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

további helyezések

Universiade

100

80

70

60

50

40

10

Egyetemi vb

80

64

56

48

40

32

8

Egyetemi EB*

40

32

28

24

20

16

4

MEFOB

10

8

7

6

5

4

1

 

* Az Egyetemi EB-kel azonos megítélés alá esnek
az Európai Egyetemi Játékok versenyei

 

-       A 2015. augusztus 1. – 2016. július 31. közötti versenyeket kell figyelembe venni.

-       A hazai versenyeknél az egyéni és csapatindulók is versenyszámonként szereznek pontokat intézményüknek.

-       A nemzetközi versenyeken minden egyes versenyző (a csapattagok is külön-külön) versenyszámonként szereznek pontokat. Ez alól azok az EUSA csapatversenyek kivételek, ahol intézményi részvétel van, ott a csapat után egyetlen pontszámot kap az intézmény.

 

b)      Az egynegyed 20%-át az intézményhez kapcsolódó 2015/16 tanévi MEFOB selejtezők és MEFOB-rendezések, 10%-át pedig az intézményben a 2015/16-es tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező felnőtt válogatott kerettag sportolók számának arányában kell elosztani. A válogatottság igazolására az adott sportági szakszövetség jogosult.

 

II.    A keretösszeg második egynegyedének (10 mFt) elosztásánál figyelembe vett szabadidősport mutatók az alábbiak:

-       A SportPont rendszerben regisztrált minden intézményi hallgató után 1-1 pont jár.

-       A SportPont rendszerben regisztrált hallgatók által gyűjtött pontszám.

-       Az elosztásnál a SportPont rendszerben 2015. augusztus 1. – 2016. július 31. között regisztrált hallgatókat és az ezen időszakban lezajlott eseményeken általuk gyűjtött pontokat kell figyelembe venni.

 

III.A keretösszeg harmadik egynegyedének (10 mFt) elosztása a sportszakmai képzést folytató intézmények, illetve egyesületeik között az Oktatási Hivatal (OH) által a 2015/2016. tanév tavaszi félévére megadott, a sporttudományi képzési területen alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók arányában történik.

 

IV.A támogatási keretösszeg negyedik negyede (10 mFt) a korábban támogatott sportirodák között – igazodva az EMMI által a TÁMOP programban elfogadott elosztási rendszerhez –, az Oktatási Hivatal (OH) által a 2015/2016. tanév tavaszi félévére megadott létszámok alapján, az alábbi létszám-sávok szerinti pontoknak megfelelően kerül arányosan elosztásra:

 

Támogatási pontszám

A pályázó intézmény nappali tagozatos
hallgatóinak száma

100

legfeljebb 5000 fő

140

5001 és 10 000 fő között van

170

10 001 és 15 000 fő között van

190

15 001 és 20 000 fő között van

200

meghaladja a 20 000 főt

 

 

 

A támogatás feltétele

 

A támogatásra jelentkezhetnek nyújthatnak be működő MEFS tagegyesületek, amelyek eleget tettek a MEFS 2015. évi adatszolgáltatási kötelezettségének és tagdíjfizetésnek, továbbá minimum egy SportPont rendszerben megjelenő intézményi sportesemény szervezésében vállalnak aktív szerepet az integrált sportirodákkal együttműködésben. Az intézmény ilyen értelmű döntése esetén a pályázat benyújtója maga az intézmény is lehet. A támogatás felhasználása ebben az esetben is az első bekezdésben felsorolt célokra kell, hogy történjen. Az adatlap és az adatszolgáltató űrlapok jelen támogatási felhívás mellékletei, amelyek letölthetők a MEFS honlapjáról (www.mefs.hu).

 

Az adatlaphoz csatolni kell az alábbi mellékleteket:

 

a)      a szervezet 2015. évi pénzügyi beszámolóját a működési kiadásokra tekintettel (a mérleget és az eredménykimutatást, a mérleg kiegészítő mellékletét, valamint amennyiben van, a közhasznúsági jelentést);

b)      az összeg felhasználására vonatkozó pénzügyi tervet;

c)      a kitöltött adatszolgáltató űrlapot az egyesület 2015. évi sporteredményeiről, tagságáról;

d)     a kitöltött adatszolgáltató űrlapot a felnőtt válogatott sportolókról (szakszövetségi és intézményi jóváhagyással).

 

A szerződéskötés feltételei

 

a)      30 napnál nem régebbi igazolás az adóhatóságtól, hogy a pályázó szervezetnek lejárt köztartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett.

b)      30 napnál nem régebbi igazolás az illetékes bíróságtól, hogy az egyesület bejegyzett, működő szervezet.

 

A támogatások kifizetése

 

A szerződéskötést követően a megvalósítás időszakára a sikeresen pályázó szervezet előleg felvételére jogosult, időarányosan a várható támogatás maximum 80%-ig.

 

A támogatás elszámolása

 

Az elnyert támogatás felhasználásának időszaka: 2016. január 1. – 2017. január 31. Ebben az időszakban kell a támogatott tevékenységet megvalósítani, illetve a számlákat és bizonylatokat kiállítani. A pénzügyi teljesítés végső határideje: 2017. február 14., ami egyben az elszámolás megküldésének időpontja is.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elszámolási kötelezettségek az állami támogatásokra vonatkozóan nagyon szigorúak, ezért kérjük, hogytámogatási kérelem benyújtásakor ezt vegyék figyelembe! 2017. február 14. után, illetve hiányosan beadott elszámolások esetén a következő évi támogatásoki során a 2016. évi támogatás maximum 50%-a adható. A beszámolással kapcsolatos esetleges hiánypótlás határidőn túli beérkezése, valamint további hiányosságok a következő évi támogatásból történő automatikus kizárást jelentik!

 

A támogatási kérelem benyújtásának módja:

 

A kitöltött adatlapot és mellékleteitpostai és elektronikus úton kell benyújtani a pályázónak.

 

 

Postai cím:

Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Elektronikus cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. április 29.

A beérkezett támogatási kérelmek elbírálása és a szerződéskötés folyamatos.

 

Felhívjuk a támogatási kérelmet benyújtók figyelmét, hogy az igazolásokat és egyéb bizonylatokat az adatlaphoz csatolva kizárólag ajánlott postai küldeményként kérjük a MEFS iroda címére (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) eljuttatni. Beérkezésnek a postai dátumot vesszük figyelembe, a 2016. április 29. után feladott, valamint a személyesen benyújtott támogatási kérelmeket nem fogadjuk el! Kizáró formai okok a támogatási kérelem elbírálásakor: az adatlap hiánya, a pénzügyi beszámoló hiánya, a pénzügyi terv hiánya, a nem postai úton történő beküldés, illetve a határidőn túli postai feladás. Szerződéskötés csak a szükséges igazolások megléte esetén történhet.

 

 

Budapest, 2016. április 7.

 

 

 

                                             Dr. Kiss Ádám                                       Dr. Székely Mózes

                                                     elnök                                                       főtitkár

Utoljára frissítve: 2016. április 07., csütörtök 16:57