NYILATKOZAT TÁJÉKOZTATÁS TUDOMÁSULVÉTELÉRŐL ÉS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

NYILATKOZAT TÁJÉKOZTATÁS TUDOMÁSULVÉTELÉRŐL ÉS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.; nyilvántartási szám: 3901) („MEFS”) www.mefs.hu honlapján keresztül elérhető hírlevélre („MEFS Hírlevél”) történő regisztrációhoz kapcsolódó, a személyes adataim MEFS által történő gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, illetve továbbítása és nyilvánosságra hozatala (a felsorolt tevékenységek a továbbiakban együttesen: „Adatkezelés”)  kapcsán jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten nyilatkozom, hogy
 

 1. tudomásul veszem a MEFS tájékoztatását, amely szerint
  1. Az Adatkezelésre a MEFS Hírlevélre történő regisztrációm, illetve a MEFS Hírlevél részemre történő rendszeres továbbítása kapcsán, a MEFS és saját magam előzőekkel kapcsolatos joggyakorlásának, illetve kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében kerül sor.
    
  2. A MEFS Hírlevélre történő regisztráció során a MEFS által kért személyes adataim az Adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenek, arra alkalmasak.
    
  3. Az Adatkezelésre a jelen nyilatkozatban foglalt hozzájárulásom alapján kerül sor, mindaddig, amíg a hozzájárulásomat – a MEFS Hírlevélről történő leiratkozással vagy egyéb kifejezett módon – vissza nem vonom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a MEFS-et az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info Tv.”) 6.§-ának (5) bekezdésében foglalt jogait.
    
  4. A jelen nyilatkozatom alapján kezelt személyes adataim, illetve az Adatkezelés biztonságáról a MEFS köteles gondoskodni. Ennek keretében a MEFS kötelessége az Adatkezelés során kezelt személyes adataimat megvédeni a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozástól, törléstől vagy megsemmisítéstől, illetve a vétlen megsemmisüléstől vagy sérüléstől. Mindennek érdekében a MEFS megtette a szükséges szervezeti- és technikai intézkedéseket.
    
  5. A MEFS folyamatosan megteszi a jogosulatlan adatbevitel, valamint a jogszerűen kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának, továbbításának megakadályozásához, ellenőrizhetőségéhez, továbbá a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságához szükséges intézkedéseket.
    
  6. A MEFS az Adatkezelés során kezelt személyes adataimat jogosult – kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon és a MEFS Hírlevélhez kapcsolódó – statisztikai célokra felhasználni.
    
  7. Az Adatkezelés során személyes adataimat kizárólag a MEFS kezeli, a MEFS alkalmazottain kívül a személyes adataimhoz – a jogszabályban meghatározott kötelező esetek kivételével – más személy nem férhet hozzá, azokat más személy nem kezelheti.
    
  8. Arra vonatkozó kifejezett, írásbeli kérésre a MEFS köteles a kérés kézhezvételét követő legrövidebb időn, legfeljebb azonban harminc (30) napon belül közérthető formában, írásban megadni a kért tájékoztatást az általa jelen nyilatkozat, illetve a MEFS Hírlevélre történő regisztráció kapcsán kezelt személyes adataim forrásáról, az Adatkezelés időtartamáról, céljáról, jogalapjáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről, illetve adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
    
  9. Jogosult vagyok az Adatkezelés ellen tiltakozni,
   1. ha az Adatkezelés vagy a személyes adatok továbbítása kizárólag a MEFS-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a MEFS, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
     
   2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
     
   3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
     
  10. A MEFS elérhetőségi adatai a következők:

   Levelezési cím: 1146 Budapest, istvánmezei út 1-3.
   Telefon: 06 1 460 6915
   Fax: 06 1 460 6916
   E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  11. A MEFS a tiltakozást annak benyújtását követő legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt (15) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága tárgyában döntést hoz, és döntéséről írásbeli tájékoztatást köteles nyújtani számomra. Amennyiben a MEFS a tiltakozást megalapozottnak találja, úgy az Adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint ennek tényéről tájékoztatja mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat korábban továbbította.
    
  12. Jogaimnak megsértése, valamint a fenti (ix) pont szerinti tiltakozás MEFS általi elutasítása esetén jogosult vagyok a MEFS-sel szemben bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelés jogszerűségét a MEFS köteles bizonyítani. Az eljárás a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a MEFS-et a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, illetve a tiltakozási jogom figyelembevételére kötelezi.
    
  13. A MEFS köteles a jogellenes Adatkezeléssel okozott kárt megtéríteni. A MEFS mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az Adatkezelés körén kívül eső. elháríthatatlan ok idézte elő.
    
  14. A fentiekben nem érintett kérdésekben az Info Tv. rendelkezései az irányadóak.
    
 2. A fentiek szerinti tájékoztatás tudomásulvételét követően kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom, hogy
  1. Az Adatkezelés célját, valamint az (a) pont szerinti tájékoztatást megértettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy a MEFS a MEFS Hírlevélre történő regisztráció során megadott személyes adataimat a fentiek szerint kezelje.
    
  2. Nem vagyok cselekvőképtelen, illetve 16. életévemet betöltöttem.
    
  3. Az Adatkezelés során a MEFS részére átadott személyes adataim MEFS által statisztikai célra – a személyazonosításra alkalmatlan módon – történő felhasználásához hozzájárulok.

 

Kelt: a MEFS Hírlevélre történő regisztráció – MEFS elektronikus rendszerében ellenőrizhető – napján.

 

Adatkezeléssel érintett